Softball - 2019-05-13 - ELL White Sox vs Sammamish - jeffsteinbok